คาถาลับจับหัวใจ Morino Hirose

ISBN:

Published: 2014

Paperback

377 pages


Description

คาถาลับจับหัวใจ  by  Morino Hirose

คาถาลับจับหัวใจ by Morino Hirose
2014 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 377 pages | ISBN: | 10.20 Mb

“ลองคบกับผมดูไหม”จูๆ ชายหนุมทีเธอกำลังแอบหลงใหลไดปลืมมาพูดเชนนี มีหรือทีริเอะจะยอมปลอยโอกาสดีๆ ใหหลุดลอย คำตอบตกลงจึงถูกเอยออกไป กอนทีจะไดรูวาเขาตองการใหความสัมพันธนีดำเนินไปอยางลับๆเมืออยูทามกลางสายตาของคนทีบริษัท เขาปฏิบัติกับเธอเหมือนเปน ‘คนอืน’More“ลองคบกับผมดูไหม”จู่ๆ ชายหนุ่มที่เธอกำลังแอบหลงใหลได้ปลื้มมาพูดเช่นนี้ มีหรือที่ริเอะจะยอมปล่อยโอกาสดีๆ ให้หลุดลอย คำตอบตกลงจึงถูกเอ่ยออกไป ก่อนที่จะได้รู้ว่าเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินไปอย่างลับๆเมื่ออยู่ท่ามกลางสายตาของคนที่บริษัท เขาปฏิบัติกับเธอเหมือนเป็น ‘คนอื่น’ โดยสิ้นเชิง...

แต่เมื่ออยู่ตามลำพังสองต่อสอง เขากลับกลายเป็นคนรักที่ช่างรู้อกรู้ใจเธอไปเสียทุกอย่างจนเธอชักสงสัยว่าเขามีคาถาอ่านใจเธอได้หรืออย่างไร‘การแสดงความรักภายใต้ความสัมพันธ์ลับๆ’แบบนี้ทำให้เธอแสนจะสับสนว่าเขาจริงจังหรือยังไม่จริงใจ ผู้ชายคนนี้กำลังเล่นเกมอะไรอยู่กันแน่นะ...Enter the sum

Related Archive Books

  1. 26.10.2012Sprawl
  2. 25.04.2011Chronos Unbound
  3. 18.10.2011K2/8611 m
  4. 19.03.2011The Gentrys: Cal


Related Books


Comments

Comments for "คาถาลับจับหัวใจ":


coolscan.pl

©2009-2015 | DMCA | Contact us